Codi d'homologació 07015689

FAQS
GENERAL

Com apassionats professionals de l’educació, el nostre objectiu és disposar d’un espai amorós i respectuós d’aprenentatge on la nena i el nen creixin i es desenvolupin en totes les seves dimensions de manera feliç.

Sí. Amb el codi 07015689. Per a nosaltres és important formar part dels col·legis homologats que ofereixen plans d’innovació pedagògica.

-Segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys)

-Primària (6-12 anys)

-ESO (12-16 anys). En aquests moments tenim fins a 2n d’ESO i anirem creixent per anys naturals. L’any que ve tindrem 3r i el curs 2023-2024 4t.

-Batxillerat i Cicles Formatius (16-18 anys). A mesura que anem completant ESO, desenvoluparem diferents cicles formatius i batxillerat.

MESTRES / ACOMPANYANTS

Un mestre Arimunani és una persona apassionada per la cura i acompanyament de cadascun dels seus alumnes, orientada a fer veure cadascun els seus potencials, coneixent-los des de tots els aspectes. És una persona preocupada a aprendre, a treballar en equip, a créixer personalment i oberta a canvis. En Arimunani els diem “acompanyants”.

Tenen formació de llicenciat, graduat, normalment en magisteri i en pedagogies actives no directives, i educació respectuosa. Són persones amb una actitud de compromís i dedicació cap als nens/as. De gran qualitat humana, vocacionals, amb ganes de créixer, aprendre i formar-se constantment. Cada dimarts tenim un espai de formació contínua en el mateix col·legi.

APRENENTATGE

En una escola activa, els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge. Ells/as decideixen, juntament amb els seus acompanyants que els guien, la manera i el moment d’abordar els continguts.

Una escola respectuosa prioritza el ritme d’aprenentatge de cada nena o nen atenent la seva veritable necessitat, que no el seu desig. Alhora, el propi desenvolupament dels alumnes/as es dóna a través de l’enteniment i la negociació, esquivant el càstig, els premis, les amenaces i altres dinàmiques que generen distància i desconfiança en el vincle d’aprenentatge.

La ràtio màxima és de 12,5 alumnes de la mateixa edat per acompanyant.

Per a respectar el ritme de cada nena o nen, necessitem temps de els/as acompanyants perquè puguin atendre’ls/as i observar-los/as particularment. Aquest temps sorgeix de potenciar l’autonomia en els propis alumnes.

De manera vivencial. Des de l’experiència. Els alumnes es converteixen en els protagonistes del seu propi aprenentatge a través del que anomenem “assemblees”, “tallers”, “ambients” i “projectes”.

És un espai comú format per alumnes d’un mateix curs on s’organitzen el dia i trien els tallers, ambients o projectes als quals desitgen assistir i participar. Hi ha dues assemblees cada dia. Una a primera hora del matí (durada 30-45 min), i una altra en finalitzar la jornada (durada 15 min).

També és un espai on poden expressar les seves opinions i respectar les dels altres. Fomenta la presa de decisions democràtiques i la gestió de conflictes.

Es parla de l’actualitat, s’afavoreix el pensament crític, es potencia l’empatia i la tolerància i la pertinença al grup.

Un taller és una activitat dirigida per un acompanyant per a mostrar i treballar un contingut. Es dóna en la llengua del referent indistintament de qual sigui (anglès, castellà o català). Es donen tallers d’àrees curriculars (Matemàtiques, Inglés, Geografia…), així com d’àrees no curriculars (Teatre, Bricolatge, Mindfulness, etc.)

Els alumnes van triant entre un programa de tallers diari. En Infantil, han de triar 1 taller diari. En Primària i Secundària, poden triar entre 2 i 4 tallers diaris.

Un ambient és un espai de treball. Un ambient està dins d’una aula física i, en ella, es disposen de nombrosos materials agrupats per àrees. L’alumne/a pot veure en tot moment els materials i triar en el que vol treballar. Els acompanyants estan pendents d’això i l’ajuden si és necessari. A més de tots els materials per a treballar, es van creant provocacions i presentacions per a motivar uns certs aprenentatges, aconseguint tenir un espai viu de creixement i aprenentatge.

Un projecte és una iniciativa d’aprenentatge dels propis nens i nenes. A vegades són proposats per els/as acompanyants. La iniciativa pot ser qualsevol tema que els interessi. Amb aquesta iniciativa, han d’elaborar una planificació i una presentació final o col·lectiva. Al costat de els/as acompanyants, treballen perquè el tema triat passi per diferents punts del currículum acadèmic.

Tots els continguts acadèmics tenen una correlació amb un material de l’ambient, amb un taller, amb un projecte o amb altres dinàmiques. El/la acompanyant se serveix de qualsevol d’elles per a guiar-lo.

A més, hem creat un programari per a poder registrar en temps real qualsevol aprenentatge o canvi significatiu en el desenvolupament del nen/a, amb el que qualsevol avanç és conegut per tots/as al moment. Això facilita el fet de proposar una dinàmica o una altra.

Les emocions, igual que les necessitats físiques o acadèmiques, formen part de l’escola en tot moment. Els/as acompanyants estan formats/as per a ajudar els nens/as a gestionar-les segons les seves necessitats.

A més, en determinats moments com les assemblees i alguns tallers, s’ensenya i es treballa sobre diferents maneres d’abordar-les.

A l’ésser una escola trilingüe, treballem perquè hi hagi una immersió en les tres llengües. Cada assemblea consta de dos acompanyants. Un/a és sempre el referent d’anglès mentre l’altre/a és el referent de català o castellà.

La llengua que no té referent, la treballem a través de tallers o, si el/la acompanyant maneja les dues, dividim el curs perquè hi hagi immersió en les dues.

A més de treballar les llengües acadèmicament, tot el que fa cada referent (assemblea, tallers, ambients, etc.) ho fa en la seva llengua referent, la qual cosa permet que els nens i nenes estiguin contínuament manejant les tres llengües.

Suprimim els llibres de text com a tals, perquè ajudem els nens/as a construir la informació que necessiten, a través de múltiples mitjans, ja siguin escrits, tecnològics o experimentals.

No, sempre hem pensat que la jornada lectiva ha de ser la jornada de treball acadèmic. Com qualsevol adult després de la seva jornada professional necessita buidar-se i descansar, els nens i nenes també. El nostre objectiu és que el temps que passen en el col·legi sigui el més eficient possible.

Només en alguns casos concrets i de secundària, proposem a les famílies el treball a casa d’alguns aspectes en particular.

Les nenes i nens tenen els seus propis ritmes d’aprenentatge i períodes d’interès en unes certes àrees. Nosaltres acompanyem aquests interessos alhora que observem des de la perspectiva del professor, la qual cosa el nen o la nena han d’anar adquirint.

Quan l’interès està en plena expansió, el potenciem sense deixar de perdre de vista que les altres àrees s’hauran d’anar treballant en altres moments.

Abans de res, hem de tenir en compte que, de manera natural, el nen o la nena tenen una curiositat innata i interès per aprendre. Quan això no s’està donant, hem d’esbrinar el motiu. Així que, mentre adaptem l’horari a cada necessitat, treballem amb tot l’equip i la família per a veure les causes i les possibles solucions.

Nosaltres entenem que molt més.

A nivell acadèmic, treballem amb els mateixos continguts que qualsevol escola homologada, perquè és el requisit de la Conselleria d’Educació. Tanmateix i a més d’això, pensem que els nens i nenes no han d’aprendre sol continguts o competències. Pensem que hem de preparar-los per a la vida. I preparar-los per a la vida significa per a nosaltres, potenciar-los l’autoestima, el seu propi autoconeixement, la gestió de les seves emocions, l’autonomia, la responsabilitat, el treball cooperatiu, l’empatia, el respecte pel medi ambient i pels quals li envolten, entre moltes altres coses.

Sens dubte. Diríem que molt preparats. Treballem perquè el nen o la nena que vulgui, pugui.

Des de petitons/es estem treballant l’autonomia, l’autoconeixement i la responsabilitat (entre moltes altres coses). L’objectiu d’això és que, en primer lloc, sàpiguen el que volen fer. Quan un nen/a sap el que vol fer i ha treballat la responsabilitat, li serà més fàcil treballar cap a això.

Com a acompanyants, nosaltres posem tots els mitjans perquè el seu objectiu final es vegi realitzat. Des de la tutorització en l’etapa de primària, i des dels tallers d’orientació professional a partir de 1r d’ESO.

AVALUACIÓ

Més que avaluar, el que fem és assegurar-nos que tenen adquirits els continguts acadèmics.

D’aquesta manera, “les nostres notes” sobre un contingut van des de “no adquirit”, passant per “en procés d’adquisició”, fins “adquirit”. Trimestralment es veuen reflectides en un informe d’evolució que és lliurat a les famílies.

Existeixen dos tipus depenent del trimestre. Un que és escrit pels acompanyants i un altre que és un registre acadèmic.

En el primer cas, tots/es els/les acompanyants que treballen amb el nen o nena escriuen sobre el desenvolupament d’aquest/a en cadascuna de les àrees. És un informe extens i molt personalitzat.

En el segon cas, es veuen detallats tots els continguts acadèmics del cicle (x cursos) en el qual el nen/a se troba.

SEGURETAT I CURA

Un conflicte és qualsevol situació en la qual dues o més membres de la comunitat educativa entren en qualsevol mena de discòrdia.

Els conflictes formen part de la vida. Són un procés més d’aprenentatge. Quan es donen, tractem de donar eines per a manejar-los amb una fi guaridora per a totes dues parts.

La forma que tenim d’abordar-los és sota una mirada respectuosa. D’aquesta manera, cadascun/a pot veure com s’ha sentit l’altre/a i pot manifestar la necessitat que té en aquest moment. Així abordem una manera pacífica i regeneradora que potencia els vincles i la convivència.

FAMÍLIES

La nostra manera d’entendre una escola es basa en la confiança, enteniment i treball conjunt entre tres participants: la família, el/la nen/a i l’escola.

L’escola existeix perquè les famílies dipositen la confiança per a portar als seus fills/es. I l’escola existeix per a satisfer una necessitat de les famílies i de la societat. D’aquesta manera, és necessari que entre totes les parts existeixi una veritable confiança, comunicació i treball.

Amb això, els nens i nenes aprenen sobre un sistema sa i coherent, la qual cosa, facilita la integració de normes, l’aprenentatge, etc.

Proposem tres tutories amb els/as acompanyants al llarg del curs, una per trimestre. Amb això, tractem que existeixi un veritable contacte i treball conjunt en el desenvolupament del nen/a en totes les dimensions. A més de les tutories, les famílies es poden comunicar via mail amb els acompanyants.

Sempre diem que la nostra porta està oberta per a poder venir a manifestar qualsevol inquietud. No som perfectes i entenem que podem millorar en moltes coses. Escoltem, reflexionem, dialoguem i donem respostes a totes les qüestions.

Amb això, tractem d’evitar els rotlles, les enraonies, etc. que tant de mal fan a les escoles, quan el veritablement important és solucionar problemes.

Mantenim una comunicació fluida via mail amb tots els aspectes que es van donant a l’escola.

A més d’això, cada mes, duem a terme un fòrum familiar (presencial o via videoconferència) on des de Direcció, s’exposen temes d’interès general i les famílies participen.

Duem a terme una vegada al mes, tallers de Criança familiar perquè les famílies coneguin l’educació respectuosa més detalladament i puguin resoldre dubtes dels seus propis processos.

De la mateixa manera, ja en secundària, fem tallers d’Educació afectiu-sexual per a poder acompanyar el procés dels fills/es.

Desplaça cap amunt